Gurat Mangsa Sastra Sunda

Gurat Mangsa Sastra Sunda téh, ti dituna mah hayang midangkeun sawatara iber penting ngeunaan sastra Sunda dina saamparan, ngurung waktu ti jaman buhun, bari teu kudu maca buku kedewil. Dipidangkeun dumasar kana gurat mangsa (kronologis), tina sumber-sumber bacaan pangpangna Kandjutkundang, Ngalanglang Kasusastraan Sunda, Énsiklopédi Sunda, Lima Abad Sastra Sunda jeung sawatara media massa. Ieu gurat mangsa bakal tuluy diropéa, kitu deui daftar buku petingan sastra Sunda. Disusun jeung dipilah-pilah ku Dadan Sutisna, dibantuan ku Lugiena Dé, Atép Kurnia, Ari Andriansyah jeung Amin R. Iskandar.

Kalawarti
Buku Sastra Sunda

Halimun Peuting
Iskandarwassid

Dina carpon-carpon nu dikumpulkeun dina ieu buku, Iskandarwassid hadé pisan ngagambarkeun kahirupan…


Abu Nawas Saembara
Rachmat M. Sas Karana

Dina hiji poé, waktu Sultan nuju sinéwaka, jol Abu Nawas datang ka karaton. Sultan kacida sonoeunana…


Babu Kajajaden
Sjarif Amin

Urang sebut baé bangkarak ieu karangan téh. Lantaran taun 1932 kungsi jadi implik-implik Sipatahoenan.…


Awewe Dulang Tinande
Tjaraka

Awéwé Dulang Tinandé téh buku kumpulan carita pondok nu ngagambarkeun kahirupan urang Sunda dina tilu…